Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45

Με στόχο την προώθηση των νέων επιχειρήσεων, το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ενισχύει 3.220 νέους ελεύθερους επαγγελματιες δίνοντας έμφαση σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 12 μήνες και αφορά επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Υποβολές αιτήσεων

Έναρξη: Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 13:00
Λήξη: Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 15:00.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει μεταξύ άλλων να

  1. Ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ.
  2. Ηλικίας 30-45 ετών (το ηλικιακό όριο πρέπει να πληρούται κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ).
  3. Έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Μορφή επιχειρήσεων υπό σύσταση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως
Α) ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως
Β) μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)
iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε ́ του ν. 4430/2016 (Α ́ 32).

Τίτλος της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Καθεστώς ενίσχυσης: Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013

Ενδιάμεσος Φορέας: ΔΥΠΑ

Αν θέλετε να ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα 2 προγράμματα, συμπληρώστε τη φόρμα για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας ή καλέστε μας

SP9 Form
Καλέστε μας