Σύμβαση(εις) Άδειας Χρήσης NotiFund

Κάθε συνδρομητής της παρούσας εφαρμογής καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών που πηγάζουν από αυτή. Η NotiFund, που παρέχει την εν λόγω συνδρομητική υπηρεσία και o συνδρομητής που κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας συμφωνούν αμοιβαία στους παρακάτω όρους, οι οποίοι ισχύουν τόσο για το σύνολο όσο και για τα επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας,  και έχουν ως εξής:

Ορολογία

 • Ελάχιστες ερωτήσεις φορέα
 • Συμπληρωματικές ερωτήσεις
 • Φορείς NotiFund
 • Ψηφιακή επιλεξιμότητα
 • Διασταύρωση δικαιολογητικών
 

ΜΕΡΟΣ 1 – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύντομη περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Η εφαρμογή NotiFund θα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης ειδοποίησης για επιδοτήσεις ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα τίθεται προς παρακολούθηση από φορείς για τους οποίους δημιουργεί συνδρομή ο κάθε συνδρομητής και που ταιριάζουν στο προφίλ των στοιχείων που θα έχει καταχωρήσει στο σύστημα.

Ελάχιστα στοιχεία

Τα ελάχιστα στοιχεία (εφεξής “Ελάχιστες ερωτήσεις φορέα”) είναι μεταβλητά και επηρεάζονται από το φορέα που παρακολουθείται. Τις Ελάχιστες Ερωτήσεις Φορέα θα τις βρείτε στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής,  με την ένδειξη “Ελάχιστες Ερωτήσεις Φορέα”. Η εφαρμογή δεν εκκινεί την παρακολούθηση σε κανέναν φορέα ακόμα και αν έχει εν ισχύ συνδρομή αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα ελάχιστα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ειδοποιεί για χρηματοδοτικές ευκαιρίες αν δεν υπάρχει η ένδειξη status “σε παρακολούθηση” (screenshot) στα settings του φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση περίπτωση θα υπάρχει η ένδειξη “σε αναμονή ελάχιστων ερωτήσεων”.

Status Φορέα

 • σε αναμονή ελάχιστων ερωτήσεων (Αυτόματη επιλογή
 • σε παρακολούθηση

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι

 • ΑΦΜ (μοναδικό/συνδρομητή)
 • Email (μοναδικό/συνδρομητή)
 • Φορολογική διεύθυνση
 • Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου
 • ΚΑΔ επιχείρησης
 • Τηλέφωνα τηλέφωνα επικοινωνίας
 

Συμπληρωματικές Ερωτήσεις

Μετά την έναρξη της παρακολούθησης και ανάλογα με τον φορέα και το πρόγραμμα, ο συνδρομητής θα πρέπει να απαντά-εισάγει επιπλέον πληροφορίες (εφεξής “Συμπληρωματικές Ερωτήσεις”) ώστε το σύστημα να ταυτοποιεί τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι Συμπληρωματικές Ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές όπως οι Ελάχιστες Ερωτήσεις Φορέα και δεν αποκλείουν τον συνδρομητή από τη λήψη ειδοποιήσεων για σχετικά με το βασικό προφίλ του προγράμματα. Ωστόσο, αυτό θα σημαίνει αφενός ότι ο συνδρομητής θα λαμβάνει πολλές περιττές ειδοποιήσεις για προγράμματα στα οποία τελικα δεν θα είναι δικαιούχος, και αφετέρου ότι η εφαρμογή δεν θα μπορεί να χτίσει το προφίλ του, έτσι ώστε να χρειάζονται λιγότερες ερωτήσεις σε επόμενα προγράμματα. Συστήνουμε να απαντώται αυτές οι ερωτήσεις ώστε να λαμβάνει η επιχείρηση την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση που την αφορά.

Statuses Προγράμματος

 • σε αναμονή ελάχιστων ερωτήσεων (ορίζεται αυτόματα από το app)
 • προς ολοκλήρωση ελέγχου επιλεξιμότητας (ορίζεται αυτόματα από το app)
 • επιβεβαιωμένη επιλεξιμοτητα (ορίζεται από τον χρήστη μόνο μετά την επιβεβαίωση από εξειδικευμένο σύμβουλο ή από την NotiFund αν έχει αναλάβει η ίδια την διασταύρωση των στοιχείων)
 

Ορθότητα στοιχείων

Για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Θα πρέπει η απάντηση των ερωτήσεων να πραγματοποιείται με προσοχή και ακρίβεια, έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει εγκυρότερη πληροφόρηση —λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις θα οδηγήσουν σε λάθος αποτελέσματα σχετικά με τα προγράμματα που δικαιούται η επιχείρηση. Οι απαντήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει άμεση επαναξιολόγηση του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπολογιστεί η επιλεξιμότητα με βάση τις τροποποιημένες ερωτήσεις και θα χαθεί η ιστορικότητα των προηγούμενων απαντήσεων σας. Προσοχή δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης των προηγούμενων απαντήσεων.

 

Μέθοδοι ενημέρωσης – notifications

Η ενημερωσεις – ειδοποιήσεις (εφεξής “notifunds”) θα πραγματοποιούνται μέσω email (προεπιλεγμένη μέθοδος) και ενός άλλου μέσου, το οποίο θα επιλέγει ο συνδρομητής ανάμεσα από τα: Viber, WhatsApp. 

Ένα notifund λογίζεται ως μια αποστολή μέσω οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μεθόδους. To email παραμένει ο κύριος τρόπος ενημέρωσης, καθώς αποτελεί το μοναδικό στοιχείο επικοινωνίας το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με μια συνδρομή. Αναλυτικότερα, ενώ ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί σε παραπάνω από μία συνδρομές το κινητό του τηλέφωνο ή το Viber, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το email του παρά μόνο σε μία συνδρομή. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η απεγγραφή από την λίστα ενημερώσεων με email χωρίς την διακοπή της υπηρεσίας αποστολής notifunds συνολικά. Σε κάθε email που θα αποστέλλεται ως notifund θα υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής, όμως επειδή η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας αφορά την αποστολή ειδοποιήσεων, η ίδια η απεγραφή σημαίνει άμεσα την διακοπή ενός σημαντικού μέρους της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η συνδρομή συνεχίζει να ισχύει και ο συνδρομητής θα μπορεί, με την σύνδεση στην εφαρμογή, να βλέπει τα προγράμματα που δικαιούται χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει συνολικά notifunds, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό μέρος της λειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν γίνει διακοπή των ειδοποιήσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα με εκ νέου συναίνεση αποστολής notifunds να επανανεργοποιηθεί από τον συνδρομητή όποια στιγμή επιθυμεί. 

 

Φορείς NotiFund

Ως “Φορέα NotiFund” λογίζουμε οποιαδήποτε οντότητα εντάσσεται σε ένα σύστημα παρακολούθησης. Η νομική ή φορολογική ονομασία ενός φορέα δεν επηρεάζει την κατάταξη στους Φορείς παρακολούθησης της NotiFund. Ως εκ τούτου, ένας φορέας μπορεί να αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου φορέα πχ ένα πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ θα λογίζει ως φορέα τον ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ. Για την NotiFund η μεγαλύτερη κατάταξη παρακολούθησης είναι ο “Φορέας NotiFund” και αυτός μπορεί αγοραστεί ως επιπλέον συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα που θα προστεθεί επίσημα στους φορείς παρακολούθησης της ΝotiFund. Σε κάθε Φορέα NotiFund παρακολουθούνται μόνο τα προγράμματα τα οποία εκδίδει ο ίδιος άσχετα με τον αν αυτός αποτελείται από επιμέρους τμήματα που εκδίδουν και εκείνα προγράμματα, ή αποτελεί ο ίδιος επιμέρους τμήμα ενός μεγαλύτερου φορέα. Για παράδειγμα, μία συνδρομή που καλύπτει μόνο την παρακολούθηση Φορέα “Περιφέρεια”, δεν θα παρακολουθεί τα προγράμματα που προκηρύσσονται από τον Φορέα “Δήμοι”. Θα χρειαστεί νέα συμπληρωματική ή ανεξάρτητη συνδρομή στον Φορέα “Δήμοι” ώστε να γίνει παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων. 

Ενεργοί φορείς παρακολούθησης

 • ΕΣΠΑ με έναρξη παρακολούθησης από 23/9/2022 με την έναρξη της beta version.
 

Ποσοστά επιλεξιμότητας

Το ποσοστό που εμφανίζεται σε κάθε πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και έχει να κάνει με την απάντηση των ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 90% ποσοστό, έχει 90% συμπληρωμένες απαντήσεις, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και έγκυρες, και όχι ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δικαιούται το πρόγραμμα η επιχείρηση.

Το μέγιστο ποσοστό που φτάνει ένα πρόγραμμα είναι 100%, εφόσον έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις και πληρούν τις προδιαγραφές Ψηφιακής Επιλεξιμότητας (βλ.αρ.4 παρ.Β.). 

Ένα πρόγραμμα στο οποίο ο συνδρομητής κρίνεται ότι έχει 100% Ψηφιακή Επιλεξιμότητα σημαίνει ότι έχει απαντήσει στο 100% των ερωτήσεων και ότι το 100% των απαντήσεων είναι επιλέξιμες. Στο στάδιο της Ψηφιακης Επιλεξιμότητας η εφαρμογή έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση και πλέον μένει να επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητα από εξειδικευμένο σύμβουλο ή από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Μόνο τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για την υποβολή πρότασης/αίτησης κτλ. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον φυσικό έλεγχο των δικαιολογητικών και την διασταύρωση στοιχείων.

 

Διασταύρωση δικαιολογητικών

Ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από:

 1. Εξειδικευμένο σύμβουλο-συνεργάτη του συνδρομητή
 2. Τον ίδιο τον επιχειρηματία (δεν συνίσταται)
 3. Την εξειδικευμένη ομάδα της NotiFund
   

Για τις περιπτώσεις 2.1 και 2.2 μόλις πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στο μενού του προγράμματος την επιλογή “Ολοκλήρωση ελέγχου επιλεξιμότητας/Τα στοιχεία διασταυρώθηκαν” και να αλλάξει το στάδιο παρακολούθησης σε “Επιβεβαιωμένη επιλεξιμότητα”. 

Για την περίπτωση 2.3 όπου η διασταύρωση των στοιχείων ανατίθεται στην εξειδικευμένη ομάδα της NotiFund, ο χρήστης επιλέγει “Έλεγχος από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της NotiFund”. Ο έλεγχος δικαιολογητικών προϋποθέτει την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών υπόκειται σε χρέωση ανάλογη της πολυπλοκότητας του προγράμματος. Θα σας εμφανιστεί το ποσό και θα μπορείτε να αγοράσετε τον πιστοποιημένο από ανθρώπους έλεγχο επιλεξιμότητας της NotiFund. 

Αν προχωρήσετε τον έλεγχο επιλεξιμότητας από τη NotiFund (2.3) η επιλογή “Τα στοιχεία διασταυρώθηκαν” δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε εσάς. Μόλις διασταυρωθούν τα στοιχεία από την ομάδα της NotiFund, το πρόγραμμα θα αλλάξει στάδιο αυτόματα, ενώ θα ο συνδρομητής θα ενημερωθεί μέσω notifund και κατόπιν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι πλέον είναι 100% επιβεβαιωμένα επιλέξιμος ή μη επιλέξιμος.

 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις

Υπάρχουν κάποια προγράμματα που μπορεί ακόμη και μετά την διασταύρωση στοιχείων να απαιτούν δεδομένα που να μην είναι ακόμη διαθέσιμα (πχ κάποια οικονομικά στοιχεία επομενης περιόδου) ή και να υπάρχει οποιαδήποτε ειδική εξαίρεση στην επιλεξιμότητα λόγω μιας συγκεκριμένης παραμέτρου του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση –και πάντα μετα την διασταύρωση από εξειδικευμένο σύμβουλο– το πρόγραμμα δεν χαρακτηρίζεται από ποσοστό Ψηφιακής Επιλεξιμότητας, αλλά από ένα σύντομο τίτλο κατάστασης προγράμματος όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει χειροκίνητα (Custom Status) (π.χ. “Σε αναμονή”) και μια περιγραφή της κατάστασης για την οποία δεν υπάρχει ακόμη 100% επιλεξιμότητα. Αυτό γίνεται ώστε η να μπορεί η εφαρμογή να κατατάξει τις εργασίες που υπολείπονται και να διενεργείται πλήρης έλεγχος επιλεξιμότητας σε όλα τα προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα ο χρήστης (ή η ομάδα της NotiFund αν έχει ανατεθεί σε αυτήν η διασταύρωση στοιχείων) να ορίσει χειροκίνητα την κατάσταση του προγράμματος (Custom Tag προγράμματος) μέσα από το μενού του προγράμματος επιλέγοντας “Ολοκλήρωση ελέγχου επιλεξιμότητας/Χειροκίνητος ορισμός επιλεξιμότητας”.

 

Στάδια επιλεξιμότητας

Τα στάδια ενός προγράμματος όσον αφορά την επιλεξιμότητα είναι:

Α) Ψηφιακός προέλεγχος με βασικές ερωτήσεις

Ο ψηφιακός έλεγχος ο οποίος γίνεται με βάση τις βασικές ερωτήσεις που απαντώνται στην εγγραφή παρακολούθησης κάθε φορέα (εφεξής “Ψηφιακός Προέλεγχος”) είναι το στάδιο στο οποίο το πρόγραμμα μπαίνει σε παρακολούθηση και σας αποστέλλει συμπληρωματικές ερωτήσεις ώστε να ελεγχθεί 100% η Ψηφιακή Επιλεξιμότητα.

Β) Ψηφιακή Επιλεξιμότητα με συμπληρωματικές ερωτήσεις

Με την απάντηση του συνόλου των απαιτητών συμπληρωτικών ερωτήσεων ένα πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως “Ψηφιακά Επιλέξιμο” σημαίνει ότι έχει περάσει όλα τα δυνατά στάδια ελέγχου μέσω της εφαρμογής και υπολείπεται ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων από εξειδικευμένο άνθρωπο ώστε να επιβεβαιωθεί 100% η επιλεξιμότητα της επιχείρησης.

Γ) Έλεγχος-διασταύρωση

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να αναλάβει την διασταύρωση εξειδικευμένος συνεργάτης του συνδρομητή ή πρέπει να ανατεθεί ο έλεγχος στην ομάδα της NotiFund. Αυτό το στάδιο μπορεί να ξεκινήσει μόνο με ενέργειες του συνδρομητή.

Δ) Έλεγχος-διασταύρωση -σε αναμονή τροποποιήσεων-

Σε αυτό το στάδιο έχει διασταυρωθεί ότι υπάρχει δυνητική επιλεξιμότητα  στο πρόγραμμα μόνο εφόσον γίνουν κάποιες λογιστικες-φοροτεχνικες τροποποιήσεις. Παραδείγματος χάρη μπορεί να πρέπει να αφαιρεθεί ένας δευτερεύον ΚΑΔ που μπλοκάρει την επιλεξιμότητα, να γίνει μία πρόσληψη προσωπικού άμεση ώστε να τηρείται ο αριθμός των ατόμων που προϋποθέτει το πρόγραμμα και γενικά οποιαδήποτε τροποποίηση μας επιτρέπει το πρόγραμμα να κάνουμε εκ των υστέρων ώστε να είμαστε επιλέξιμοι.

ΜΕΡΟΣ 2 – ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δια της παρούσας η NotiFund σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης, όπως επιτρέπεται ρητώς από την ισχύουσα άδεια χρήσης και τηρουμένων των περιορισμών που περιγράφονται στην παρούσα:

Με τον όρο “Μη μεταβιβάσιμο” αναφέρεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται να πωλείται, να ενοικιάζεται, ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από την NotiFund προς όφελος τρίτων εκτός του ΑΦΜ στο οποίο ανήκει η άδεια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή των πληροφοριών που θα παρέχονται από την NotiFund χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της NotiFund σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο μέσο. Η πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για το ΑΦΜ και συγκεκριμένα την συνδεδεμένη επιχείρηση με την άδεια.

Τα ενημερωτικά και βοηθητικά βίντεο στα οποία θα έχετε πρόσβαση ως συνδρομητής φέρουν ψηφιακή και απεικονιστική σφραγίδα προέλευσης και η NotiFund διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα, παραχωρώντας μόνο την πληροφορία για άμεση χρήση από τον συνδρομητή. Οποιαδήποτε χρήση ταυτοποιηθεί η πηγή προέλευσης-διαρροής υλικού θα σημάνει άμεση διακοπή της συνδρομής και η NotiFund διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά για την αξίωση διαφυγόντων κερδών ή ζημίας που της προκλήθηκε από την διαρροή του υλικού αυτού.

 

ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Ετήσια Συνδρομή σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση των πλάνων της NotiFund σε ετήσια βάση, των οποίων η αξία προεξοφλείται.
 2. Η άδεια χρήσης αφορά αποκλειστικά τον κάτοχο του Α.Φ.Μ ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας. Χρήση πολλαπλών αδειών ή χρήση άδειας για παρακολούθηση τρίτων μπορεί να γίνει μόνο με την γραπτή άδεια της NotiFund. Μια απλή άδεια χρήσης ανήκει σε έναν μοναδικό Α.Φ.Μ και σε ένα μοναδικό email. Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί παραπάνω από μια άδειες χρήσης για τον ίδιο Α.Φ.Μ ή Email μπορεί να επικοινωνήσει στο [email protected]
 3. Ο ορισμός των ΚΑΔ είναι οριστικός με την εγγραφή στην εφαρμογή και δεν δύναται να τροποποιηθεί. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός παρακολούθησης ΚΑΔ ανά επιχείρηση είναι 5 ενώ υπάρχει η δυνατότητα αγοράς επιπλέον ακόμα 5 ΚΑΔ στο 75% της τιμής που θα έχει την συγκεκριμένη στιγμή η απλή άδεια χρήσης. Για περισσότερους από 10 ΚΑΔ/ΑΦΜ θα πρέπει να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων της NotiFund στο [email protected]
 4. Σε περίπτωση λάθος καταχώρησης ΚΑΔ θα πρέπει να γίνεται αίτημα μέσω της εφαρμογής για να το διορθώνει η ομάδα της NotiFund. 
 5. Η μεταβολή των ΚΑΔ περιλαμβάνει ενέργειες και από την πλευρά της NotiFund διότι οι αλγόριθμοι μας χτίζουν το προφίλ παρακολούθησης γύρω από τους κωδικούς δραστηριότητας και όταν αυτοί αλλάζουν θα πρέπει να επικαιροποιούνται και μεταφέρονται σωστά τα δεδομένα εντός του λογαριασμού σας ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και η εφαρμογή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση ΚΑΔ, αυτό γίνεται με αίτημα εξαίρεσης της παρούσας πολιτικής μέσω της εφαρμογής και θα συνοδεύεται από την αποστολή της φορολογικής μεταβολής. Ο κάθε συνδρομητής δικαιούται ένα αίτημα εξαίρεσης ανά συνδρομητικό έτος.
   

ΒΕΤΑ

Beta ονομάζουμε την πρώιμη έκδοση ενός software το οποίο όμως περιέχει τα περισσότερα  κύρια χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της NotiFund η Beta δεν περιλαμβάνει τα περισσότερα κύρια χαρακτηριστικά αλλά όλα όσα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων των προεγγραφών με την έκπτωση 50% και 2 χρόνια δέσμευση τιμής για την χρήση της Beta της NotiFund είναι ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις δοκιμές ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η εφαρμογή λειτουργεί τέλεια πριν την version 1.0 και τα πολλά προγράμματα που αναμένουμε για το ΕΣΠΑ 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα που θα μας κάνουν report οι χρήστες ή και που θα εντοπίσουμε εμείς μέσα από δοκιμές ενώ παράλληλα όσοι χρήστες επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να μας προτείνουν λειτουργίες που θα ήθελαν να δουν να πραγματοποιούνται σε επόμενες versions. Όσον αφορά το ζήτημα των ενημερώσεων για επιδοτήσεις η beta δοκιμές δεν σημαίνουν για τους χρήστες προεγγραφών ότι θα χάσουν ποιότητα στην παρακολούθηση αφού θα υπάρχει ολόκληρη ομάδα που θα διασταυρώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων. Παράλληλα για την συμμετοχή τους οι χρήστες κερδίζουν 50% έκπτωση για 2 χρόνια δέσμευση τιμής.

Η Beta Version της εφαρμογής παρότι παρέχει το 100% των υπηρεσιών και σημαίνει παράλληλα εκκίνηση της συνδρομής. Υπάρχει live support για αναφορά προβλημάτων και για προτάσεις βελτιώσεων της εφαρμογής.

Η NotiFund διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολογία διακοπής μια συνδρομή επιστρέφοντας το 100% των χρημάτων που έχει καταβάλει ο χρήστης και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη (αντιλογισμούς και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων). Η μέθοδος υπολογισμού είναι η εξής:

Αριθμός ημερών συνδρομής/Καταβληθέν ποσό=Κόστος/ημέρα συνδρομής

Υπόλοιπο ημερών συνδρομής*Κόστος/ημέρα συνδρομής=ποσό αντιλογισμού

 

ΜΕΡΟΣ 3 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή κάποιων προσωπικών αλλά και επαγγελματικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ίδια την παροχή της υπηρεσίας η οποία παρέχεται από την εφαρμογή της NotiFund και για την σύνδεση επιδοτούμενου προγράμματος και συνδρομητή. Η NotiFund έχει μεριμνήσει ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που πρέπει ώστε να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας. Περισσότερα για το GDPR μπορείτε να δείτε στην σελίδα notifund.gr/gdpr

 

ΜΕΡΟΣ 4 – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ανανεώσεις

Μετά την λήξη του πλάνου συνδρομής αυτή θα ανανεωθεί αυτόματα με τους ίδιους όρους οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί με την αρχική αγορά ή μετά από αναβάθμιση των όρων που γίνεται μέσω της χρήσης της ίδιας της εφαρμογής. Ο συνδρομητής παραχωρεί ρητώς στη NotiFund το δικαίωμα να χρεώνει αυτόματα για κάθε ανανέωση, εφόσον δεν ακυρώσει ο ίδιος εγκαίρως την συνδρομή του. Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την συνδρομή του και θα συνεχίσει να έχει πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής για όλο το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της συνδρομής του. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβει έγκαιρες ενημερώσεις τερματισμού της υπηρεσίας ώστε, αν το επιθυμεί, να επικαιροποιήσει την συνδρομή του.

Ανανεώσεις προεγγραφών

Οι συνδρομητές των προεγγραφών διατηρούν το δικαίωμα να ανανεώσουν την συνδρομή τους και για δεύτερο έτος στην προνομιακή τιμή των 120€+ΦΠΑ ανεξάρτητα από την τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύει εκείνη την περίοδο. Η προνομιακή τιμή ισχύει μόνο με έγκαιρη ανανέωση και συνεχόμενη συνδρομή για δεύτερο έτος. Αν υπάρξει διακοπή της συνδρομής και προβούν στην συνέχεια σε ανανέωση θα ενταχθούν στην τιμολογιακή πολιτική της περιόδου που θα ανανεώσουν.

 

ΌΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Παρά τον ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και την εξειδικευμένη ομάδα που έχει συσταθεί και που συνεχώς θα αναβαθμίζεται, η υπηρεσία της εφαρμογής NotiFund λειτουργεί επικουρικά ως εργαλείο ειδοποιήσεων και συστήνεται η χρήση της πάντα σε συνδυασμό με εξειδικευμένα άτομα που παρακολουθούν συγκεκριμένα κάθε επιχείρηση για ενδεχόμενες ευκαιρίες επιδότησης και όχι ως κύριο και μοναδικό μέσο παροχής πληροφόρησης ή εξειδικευμένης και ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί να υποκαθιστά και να καλύπτει στο 100% τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία που απασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με μια επιχείρηση και ως εκ τούτου η NotiFund δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ενημέρωσης, ή απώλεια προγράμματος που ταιριάζει στους συνδρομητές. 
 2. Επίσης η NotiFund δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια επιδότησης προκύψει από χαμένη αλληλογραφία (spam), καταχώρηση εσφαλμένων στοιχείων από τον συνδρομητή, ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει από σφάλμα τρίτου (κακή λειτουργία των υπηρεσιών του WhatsApp, Viber ή του παρόχου της κινητής σας).  Εν ολίγοις, δεν μπορει να υπάρξει εγγύηση παράδοσης  της ειδοποίησης από μέρους της εταιρείας. Παρόλα αυτά έχει δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου των παραδόσεων με τον οποίο ομάδα ανθρώπων διασταυρώνει συνεχώς τα δεδομένα και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις μη παράδοσης υπάρχει περίπτωση να ειδοποιηθεί ο επιχειρηματίας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουν δοθεί, ώστε να διασταυρωθεί αν οι ενδείξεις ισχύουν.

 

ΜΕΡΟΣ 6 – ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Η NotiFund διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, παρεχόμενων υπηρεσιών και όρων χρήσης της υπηρεσίας της, ανα πάσα στιγμή. Όσον αφορά στους όρους χρήσης, θα υπάρχει πάντα ενημέρωση για αποδοχή με κάθε ανανέωση τους, μέσω της ίδια της εφαρμογής. 

Σε περίπτωση αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής, οι υπάρχοντες συνδρομητές θα ενημερωθούν πριν την ανανέωση της συνδρομής τους, η οποία δεν θα γίνει χωρίς την αποδοχή της νέας πολιτικής από αυτούς. 

Εξαιρώντας τις περιστάσεις που το απαιτεί ο νόμος, η NotiFund δεν θα έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε επιστροφή χρημάτων, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. Το σύνολο των χρημάτων είναι μη επιστρέψιμα και όταν η συνδρομή τερματιστεί πριν τη λήξη της. Σε περίπτωση που η NotiFund επιβεβαιώσει ότι προκύπτει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, η επιστροφή θα γίνει με τη χρήση της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αγορά. Ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την καταβολή του αντιτίμου της. Για ακύρωση του λογαριασμό συνδρομητή, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2102205160.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας, η NotiFund έχει το δικαίωμα τερματισμού της συνδρομής χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο τερματισμός πραγματοποιηθεί λόγω παραβίασης, η NotiFund δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων.

Οι όροι χρήσης ανανεώνονται περιοδικά και με κάθε νέα λειτουργία που προστιθεται στις υπηρεσίες της NotiFund. Διατηρούν δε “Version” (αριθμημένες εκδόσεις), και για κάθε νέα Version απαιτείται η αποδοχή της από τον συνδρομητή μέσω της εφαρμογής, ώστε μπορεί να συνεχίζει η απρόσκοπτη λειτουργία της

 

ΜΕΡΟΣ 7 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ της NotiFund και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

ΜΕΡΟΣ 8 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ “Αποστολή Λίστας” ΤΗΣ NotiFund

Γλωσσάρι 

Αποστολέας:

 • Ορισμός: Το άτομο με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία NotiFund, το οποίο αναλαμβάνει την αποστολή ερωτήσεων προς άλλους χρήστες (Παραλήπτες).
 • Παραδείγματα Ρόλων: Ο Αποστολέας είναι συνήθως ο επιχειρηματίας ή ο επίδοξος επιχειρηματίας που επιθυμεί να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις που δεν γνωρίζει την απάντησή τους.

Λίστα Διαμοιρασμού:

 • Ορισμός: Ένας συγκεντρωτικός κατάλογος ερωτήσεων που ο Αποστολέας έχει συντάξει για να απαντηθούν από τον Παραλήπτη.
 • Λειτουργία: Σε αυτήν τη λίστα καταγράφονται οι ερωτήσεις που απαιτούν απάντηση για να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για κάποια χρηματοδοτική ευκαιρία.
 • Σημασία: Η λίστα διαμοιρασμού βοηθά στην οργάνωση και στην αποδοτική διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Παραλήπτης:

 • Ορισμός: Το άτομο που λαμβάνει την λίστα διαμοιρασμού από τον Αποστολέα και είναι υπεύθυνο για την απάντηση των ερωτήσεων.
 • Παραδείγματα Ρόλων: Ο Παραλήπτης είναι συνήθως ο λογιστής του επιχειρηματία ή συνεργάτης 
 • Σημασία: Οι απαντήσεις του Παραλήπτη είναι κρίσιμες για την ακριβή και αξιόπιστη αξιολόγηση των δυνητικών χρηματοδοτήσεων.

Ερωτήσεις:

 • Ορισμός: Οι ερωτήσεις που αφορούν κρίσιμα δεδομένα και πληροφορίες και απαιτούνται για να ελεγχθεί η ψηφιακή επιλεξιμότητα μιας επιχείρησης για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Λειτουργία: Μέσω αυτών των ερωτήσεων, το σύστημα της NotiFund καταλήγει σε μια ενδεικτική αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης.
 • Σημασία: Αποτελούν τη βάση για την ανάλυση και τον προσδιορισμό των δυνητικών χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Γενικοί Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας “Αποστολή Λίστας” της NotiFund

 • Δημοσιότητα του Συνδέσμου:
  • Οι χρήστες (Αποστολέας και Παραλήπτης) αποδέχονται ότι ο σύνδεσμος πρόσβασης στις ερωτήσεις είναι δημόσιος. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε κατέχει ή λαμβάνει τον σύνδεσμο έχει τη δυνατότητα να δει ή να απαντήσει τις ερωτήσεις.
 • Προστασία Απαντήσεων:
  • Οι απαντήσεις που δίνει ο Παραλήπτης προστατεύονται και παραμένουν ιδιωτικές. Η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο στον Αποστολέα όταν συνδεθεί στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς.
 • Ρόλος και Ευθύνη της NotiFund:
  • Η NotiFund λειτουργεί ως βοηθητική και συμπληρωματική υπηρεσία για τον έλεγχο των πιθανών επιδοτήσεων που μπορεί να δικαιούται ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Αποστολέα πρέπει να λαμβάνονται με την καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους.
  • Για οποιαδήποτε απάντηση (θετική ή αρνητική) που λαμβάνεται από την NotiFund σχετικά με την επιλεξιμότητα σε μια επιδότηση, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται σε ειδικούς συμβούλους ή στην ομάδα της NotiFund για κατεύθυνση και περαιτέρω βήματα.
  • Η NotiFund δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αποφάσεις ή τις ενέργειες που λαμβάνονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής της.

 Για τον Αποστολέα 

 • Περιορισμός Διανομής του Συνδέσμου:
  • Ο Αποστολέας πρέπει να αποφεύγει τον διαμοιρασμό του συνδέσμου με άλλα άτομα εκτός από τον εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο Παραλήπτη. Η διανομή του συνδέσμου σε άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να απαντήσουν, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ή ανακριβή πληροφόρηση.
 • Έλεγχος Απαντήσεων:
  • Είναι σημαντικό οι απαντήσεις που δίνονται από τον Παραλήπτη να ελέγχονται και να εγκρίνονται από τον Αποστολέα μέσω της εφαρμογής. Αυτό εξασφαλίζει την ύπαρξη  μιας επιπλέον δικλείδας ασφαλείας.
 • Ευθύνη για τα Δεδομένα:
  • Ο Αποστολέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα δεδομένα που μοιράζεται, όπως το ΑΦΜ και το όνομα της λίστας.
  • Ο Αποστολέας μοιράζεται επίσης το λεκτικό της κάθε ερώτησης το οποίο δεν θεωρείται ευαίσθητο δεδομένο, εφόσον προέρχεται από την αποκωδικοποίηση του Οδηγού του επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Διαχείριση Εξαρτώμενων Ερωτήσεων:
  • Ερώτηση που συνδέεται με προηγούμενες απαντήσεις του Αποστολέα, αποκτά την σήμανση «Εξαρτώμενη» εντός παρενθέσεως στο τέλος της.
  • Οι Εξαρτώμενες Ερωτήσεις ενδέχεται να απαιτούν την κοινοποίηση των προηγούμενων απαντήσεων στον Παραλήπτη.
  • Ο Αποστολέας πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος σχετικά με ποιά δεδομένα μοιράζεται. Εξετάζοντας τις Ερωτήσεις με την σήμανση¨Εξαρτώμενη” μπορεί να ελέγξει ποιά δεδομένα του  θα αποσταλούν στον Παραλήπτη και να αποφασίσει αν επιθυμείτε να αποκτήσει ο Παραλήπτης  πρόσβαση σε αυτά. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί, απλά αφαιρεί την ερώτηση από την λίστα αποστολής.
 • Επιλογή Διακοπής Πρόσβασης:
  • Ο Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να διακόψει την πρόσβαση του Παραλήπτη στη λίστα μέσω της επιλογής «Ακύρωση αποστολής» στην εφαρμογή. Αυτή η ενέργεια  ακυρώνει τον σύνδεσμο που έχει αποσταλεί και απαιτεί την επαναδημιουργία ενός νέου συνδέσμου για περαιτέρω χρήση.

Για τον Παραλήπτη

 • Ακρίβεια στην Ταυτοποίηση:
  • Απαιτείται η χρήση του πραγματικού ονοματεπωνύμου στο πεδίο ταυτοποίησης και όχι ψευδωνύμων ή παρωνυμίων.
  • Η χρήση ακριβών στοιχείων είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία και την ασφάλεια της διαδικασίας.
 • Ακρίβεια στις Απαντήσεις:
  • Ο Παραλήπτης πρέπει να αποφεύγει τον πειρασμό να «μαντέψει» τις απαντήσεις στις ερωτήσεις.
  • Αν δεν γνωρίζει μια απάντηση, Ο Παραλήπτης είναι καλύτερο να μην απαντήσει, παρα να παρέχει λανθασμένη ή εικαζόμενη πληροφορία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς εκτιμήσεις ή πληροφορίες.
 • Αναζήτηση Βοήθειας:
  • Αν ο Παραλήπτης αντιμετωπίσει δυσκολίες ή αν έχει ερωτήματα, ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με την ομάδα της NotiFund για υποστήριξη. 
  • Οι επιλογές επικοινωνίας και βοήθειας είναι διαθέσιμες μέσω του επίσημου ιστότοπου της NotiFund (https://notifund.gr/contact).
Καλέστε μας