Αναζήτηση

Τι σημαίνει ο όρος ΜμΕ που βλέπουμε στα περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα;

Ως ΜμΕ νοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες) όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύσταση 2003/361 της Επιτροπής).

Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν λιγότερες από 250 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ποια είναι όμως ακριβώς τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων;

Κριτήριο 1: Απασχόληση εργαζομένων εκφραζόμενη σε ΕΜΕ

Οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) είναι μονάδα μέτρησης της απασχόλησης της επιχείρησης. Ανάλογα λοιπόν με τον αριθμό ΕΜΕ που τηρεί μια επιχείρηση, χαρακτηρίζεται:

  • έως 10 ΕΜΕ = πολύ μικρή 
  • έως 50 ΕΜΕ = μικρή
  • έως 250 ΕΜΕ = μεσαία

Κριτήριο 2: Κύκλος εργασιών

Με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται:

  • έως 2 εκατομμύρια ευρώ = πολύ μικρή 
  • έως 10 εκατομμύρια ευρώ = μικρή 
  • έως 50 εκατομμύρια ευρώ = μεσαία

Κριτήριο 3: Σύνολο ισολογισμού

Με βάση το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού, μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται:

  • έως 2 εκατομμύρια ευρώ = πολύ μικρή 
  • έως 10 εκατομμύρια ευρώ = μικρή 
  • έως 43 εκατομμύρια ευρώ = μεσαία

Ενώ όλα τα κριτήρια λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά, τα κριτήρια 2 και 3 ισχύουν εναλλακτικά. Αρκεί δηλαδή η επιχείρηση να τηρεί τα όρια είτε του κύκλου εργασιών είτε του ισολογισμού.

Κριτήριο 4: Διαδοχικά έτη

Ο έλεγχος για τον επιτυχή χαρακτηρισμό του μεγέθους της ενιαίας επιχείρησης αφορά τον έλεγχο των παραπάνω κριτηρίων στις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. 

Κριτήριο 5: Σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις

Για τον ακριβή χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως μικρομεσαίας, λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία για επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση ή όταν η επιχείρηση συμμετέχει σε αυτές με ποσοστό άνω του 25% στο κεφάλαιο, τα δικαιώματα ψήφου, τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν προτεραιότητα στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την πρόοδο της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Αναμένεται πληθώρα δράσεων στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης που θα αφορουν κατεξοχήν τις Μμε.

shutterstock 530145274 1

Τι σημαίνει ο όρος ΜμΕ που βλέπουμε στα περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα;

Διαβάστε επίσης

programma-fotovoltaika

Πρόγραμμα για φωτοβολταϊκα: Νέα επιδότηση για επιχειρήσεις

Εντός του Φθινοπώρου αναμένεται η έναρξη του προγράμματος φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις. Έπειτα από την επιτυχή έναρξη του αντίστοιχου προγράμματος για κατοικίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας